گروه حسابداری


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


اصول حسابداری 2-جلسه اول-بخش اول-آقای مسکنی

اصول حسابداری 2-جلسه اول-بخش دوم-آقای مسکنی

اصول حسابداری 2- جلسه دوم-بخش اول-آقای مسکنی

اصول حسابداری2-جلسه دوم-بخش دوم-آقای مسکنی

اصول حسابداری2-جلسه سوم-بخش اول-آقای مسکنی

اصول حسابداری2-جلسه سوم-بخش دوم-آقای مسکنی

حسابرسی پیشرفته-جلسه اول-آقای صائمی پور

اصول حسابداری2-جلسه چهارم-بخش اول-آقای مسکنی

اصول حسابداری2-جلسه چهارم-بخش دوم-آقای مسکنی

حسابداری پیشرفته 2-جلسه اول-آقای مسکنی

حسابداری پیشرفته 2-جلسه دوم-آقای مسکنی

حسابداری پیشرفته 2-جلسه سوم-آقای مسکنی

حسابداری پیشرفته 2-جلسه چهارم-آقای مسکنی

کنترل داخلی و نظام راهبردی-جلسه اول بخش اول -خانم رضائیان

کنترل داخلی و نظام راهبردی-جلسه اول بخش دوم -خانم رضائیان

کنترل داخلی و نظام راهبردی-جلسه دوم بخش اول-خانم رضائیان

کنترل داخلی و نظام راهبردی-جلسه دوم بخش دوم-خانم رضائیان

کنترل داخلی و نظام راهبردی-جلسه سوم بخش اول-خانم رضائیان

کنترل داخلی و نظام راهبردی-جلسه سوم بخش دوم-خانم رضائیان

کنترل داخلی و نظام راهبردی-جلسه چهارم بخش اول-خانم رضائیان

کنترل داخلی و نظام راهبردی-جلسه چهارم بخش دوم-خانم رضائیان

مدیریت مالی 2-جلسه اول-آقای صائمی پور

مباحث جاری-جلسه اول بخش اول-آقای مسکنی

مباحث جاری-جلسه اول بخش دوم-آقای مسکنی

مباحث جاری-جلسه دوم-آقای مسکنی

مباحث جاری-جلسه سوم بخش اول-آقای مسکنی

مباحث جاری-جلسه سوم بخش دوم-آقای مسکنی

مباحث جاری-جلسه چهارم بخش اول-آقای مسکنی

مباحث جاری-جلسه چهارم بخش دوم-آقای مسکنی

زبان 2- جلسه اول-آقای صائمی پور

مدیریت مالی2- جلسه دوم-آقای صائمی پور

زبان 2-جلسه دوم-آقای صائمی پور

زبان 2-جلسه سوم-آقای صائمی پور

سیستم های اطلاعاتی-جلسه اول بخش اول-خانم شاه علی

سیستم های اطلاعاتی-جلسه اول بخش دوم-خانم شاه علی

سیستم های اطلاعاتی-جلسه دوم بخش اول-خانم شاه علی

سیستم های اطلاعاتی -جلسه دوم بخش دوم-خانم شاه علی

زبان 2-جلسه چهارم-آقای صائمی پور

حسابداری پیشرفته 2-جلسه پنجم بخش اول-آقای مسکنی

حسابداری پیشرفته 2-جلسه پنجم بخش دوم-آقای مسکنی

حسابداری پیشرفته 2-جلسه ششم-آقای مسکنی

اصول حسابداری 2-جلسه پنجم-آقای مسکنی

حسابرسی پیشرفته-جلسه دوم-آقای صائمی پور

حسابرسی پیشرفته-جلسه سوم-آقای صائمی پور

حسابرسی پیشرفته -جلسه چهارم-آقای صائمی پور

حسابداری مدیریت-جلسه اول بخش اول-آقای مسکنی

حسابداری مدیریت-جلسه اول بخش دوم-آقای مسکنی

حسابداری مدیریت-جلسه دوم-آقای مسکنی

حسابداری مدیریت-جلسه سوم-آقای مسکنی

حسابداری مدیریت-جلسه چهارم-آقای مسکنی

حسابرسی 2-فصل اول بخش اول-خانم معصومه اعتماد

حسابرسی 2-فصل اول بخش دوم-خانم معصومه اعتماد

حسابرسی 2-فصل دوم-خانم معصومه اعتماد

حسابرسی 2-فصل سوم-خانم معصومه اعتماد

حسابرسی 2-فصل چهارم-خانم معصومه اعتماد

حسابرسی 2-فصل پنجم-خانم معصومه اعتماد

حسابرسی 2-فصل ششم-خانم معصومه اعتماد

کنترل داخلی و نظام راهبردی-جلسه پنجم بخش اول-خانم رضائیان

کنترل داخلی و نظام راهبردی-جلسه پنجم بخش دوم-خانم رضائیان

مدیریت مالی 2-جلسه سوم-آقای صائمی پور

مدیریت مالی 2-جلسه چهارم-آقای صائمی پور

مدیریت مالی 2-جلسه پنجم-آقای صائمی پور

اصول حسابداری 2-جلسه ششم-آقای مسکنی

حسابداری میانه 2-جلسه پنجم-آقای مسکنی

حسابداری میانه 2-جلسه ششم-آقای مسکنی

حسابداری میانه 2-جلسه هفتم-آقای مسکنی

حسابداری میانه 2-جلسه هشتم-آقای مسکنی

سیستم های اطلاعاتی حسابداری-جلسه اول-خانم شاه علی

سیستم های اطلاعاتی حسابداری-جلسه دوم-خانم شاه علی

سیستم های اطلاعاتی حسابداری-جلسه سوم-خانم شاه علی

سیستم های اطلاعاتی حسابداری-جلسه چهارم-خانم شاه علی

سیستم های اطلاعاتی حسابداری-جلسه پنجم-خانم شاه علی

سیستم های اطلاعاتی حسابداری-جلسه ششم-خانم شاه علی

سیستم های اطلاعاتی حسابداری-جلسه هفتم-خانم شاه علی

سیستم های اطلاعاتی حسابداری-جلسه هشتم-خانم شاه علی

سیستم های اطلاعاتی حسابداری-جلسه نهم-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 2-جلسه اول-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 2-جلسه دوم-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 2-جلسه سوم-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 2-جلسه چهارم-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 2-جلسه پنجم-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 2-جلسه ششم-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 2-جلسه هفتم-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 2-جلسه هشتم-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 2-جلسه نهم-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 3-جلسه اول-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 3-جلسه دوم-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 3-جلسه سوم-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 3-جلسه چهارم-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 3-جلسه پنجم-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 3-جلسه ششم-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 3-جلسه هفتم-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 3-جلسه هشتم-خانم شاه علی

حسابداری پیشرفته 1-جلسه سوم-آقای صائمی پور

مدیریت مالی 2-جلسه ششم-آقای صائمی پور

کنترل داخلی و نظام راهبردی-جلسه ششم بخش اول-خانم رضائیان

کنترل داخلی و نظام راهبردی-جلسه ششم بخش دوم-خانم رضائیان

کنترل داخلی و نظام راهبردی-جلسه هفتم بخش اول-خانم رضائیان

کنترل داخلی و نظام راهبردی-جلسه هفتم بخش دوم-خانم رضائیان

کنترل داخلی و نظام راهبردی-جلسه هشتم بخش اول-خانم رضائیان

کنترل داخلی و نظام راهبردی-جلسه هشتم بخش دوم-خانم رضائیان

کنترل داخلی و نظام راهبردی-جلسه نهم بخش اول-خانم رضائیان

کنترل داخلی و نظام راهبردی-جلسه نهم بخش دوم-خانم رضائیان

اصول حسابداری 2-جلسه هفتم-آقای مسکنی

اصول حسابداری 2-جلسه هشتم-آقای مسکنی

تحلیل آماری-جلسه اول-آقای ولیان

تحلیل آماری-جلسه دوم-آقای ولیان

تحلیل آماری-جلسه سوم-آقای ولیان

حسابرسی 2-فصل هفتم-خانم معصومه اعتماد

حسابرسی 2-فصل هشتم-خانم معصومه اعتماد

حسابرسی 2-فصل نهم-خانم معصومه اعتماد

مباحث جاری-جلسه پنجم-آقای مسکنی

حسابداری پیشرفته 1-جلسه چهارم-آقای صائمی پور

حسابداری پیشرفته 1-جلسه پنجم-آقای صائمی پور

مدیریت مالی 2-جلسه هفتم-آقای صائمی پور

مبانی سرمایه گذاری-جلسه اول-آقای صائمی پور

مبانی سرمایه گذاری-جلسه دوم-آقای صائمی پور

حسابداری پیشرفته 1-جلسه ششم-آقای صائمی پور

حسابداری پیشرفته 1-جلسه هفتم-آقای صائمی پور

حسابداری پیشرفته 1-جلسه هشتم-آقای صائمی پور

مدیریت مالی 2-جلسه هشتم-آقای صائمی پور

مدیریت مالی 2-جلسه نهم-آقای صائمی پور

مدیریت مالی 2-جلسه دهم-آقای صائمی پور

مدیریت مالی 2-جلسه یازدهم-آقای صائمی پور

مدیریت مالی 2-جلسه دوازدهم-آقای صائمی پور

مبانی سرمایه گذاری-جلسه سوم-آقای صائمی پور

مبانی سرمایه گذاری-جلسه چهارم-آقای صائمی پور

مبانی سرمایه گذاری-جلسه پنجم-آقای صائمی پور

مبانی سرمایه گذاری-جلسه ششم-آقای صائمی پور

مبانی سرمایه گذاری-جلسه هفتم-آقای صائمی پور

کنترل داخلی و نظام راهبردی-جلسه دهم بخش اول-خانم رضائیان

کنترل داخلی و نظام راهبردی-جلسه دهم بخش دوم-خانم رضائیان

کنترل داخلی و نظام راهبردی-جلسه یازدهم بخش اول-خانم رضائیان

کنترل داخلی و نظام راهبردی-جلسه یازدهم بخش دوم-خانم رضائیان

کنترل داخلی و نظام راهبردی-جلسه دوازدهم بخش اول-خانم رضائیان

کنترل داخلی و نظام راهبردی-جلسه دوازدهم بخش دوم-خانم رضائیان

حسابداری میانه 2-جلسه نهم-آقای مسکنی

حسابداری میانه 2-جلسه دهم-آقای مسکنی

مبانی سرمایه گذاری-جلسه هشتم-آقای صائمی پور

مبانی سرمایه گذاری-جلسه نهم-آقای صائمی پور

مبانی سرمایه گذاری-جلسه دهم-آقای صائمی پور

حسابداری صنعتی 2-جلسه دهم-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 2-جلسه یازدهم-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 2-جلسه دوازدهم-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 2-جلسه سیزدهم-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 2-جلسه چهاردهم-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 2-جلسه پانزدهم-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 2-جلسه شانزدهم بخش اول-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 2-جلسه شانزدهم بخش دوم-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 2-جلسه هفدهم-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 2-جلسه هجدهم بخش اول-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 2-جلسه هجدهم بخش دوم-خانم شاه علی

حسابرسی پیشرفته-جلسه پنجم-آقای صائمی پور

حسابرسی پیشرفته-جلسه ششم-آقای صائمی پور

حسابرسی پیشرفته-جلسه هفتم-آقای صائمی پور

حسابرسی پیشرفته-جلسه هشتم-آقای صائمی پور

حسابرسی پیشرفته-جلسه نهم-آقای صائمی پور

حسابرسی پیشرفته-جلسه دهم-آقای صائمی پور

حسابرسی پیشرفته-جلسه یازدهم-آقای صائمی پور

حسابرسی پیشرفته-جلسه دوازدهم-آقای صائمی پور

حسابداری صنعتی 3-جلسه نهم-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 3-جلسه دهم-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 3-جلسه یازدهم-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 3-جلسه دوازدهم-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 3-جلسه سیزدهم بخش اول-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 3-جلسه سیزدهم بخش دوم-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 3-جلسه چهاردهم-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 3-جلسه پانزدهم بخش اول-خانم شاه علی

حسابداری صنعتی 3-جلسه پانزدهم بخش دوم-خانم شاه علی

حسابداری میانه 2-جلسه یازدهم-آقای مسکنی

حسابداری میانه 2-جلسه دوازدهم-آقای مسکنی

حسابداری میانه 2-جلسه سیزدهم-آقای مسکنی

حسابداری میانه 2-جلسه چهاردهم-آقای مسکنی

حسابداری میانه 2-جلسه پانزدهم-آقای مسکنی

مباحث جاری-جلسه نهم-آقای مسکنی

مباحث جاری-جلسه دهم-آقای مسکنی

مباحث جاری-جلسه یازدهم-آقای مسکنی

مباحث جاری-جلسه دوازدهم-آقای مسکنی

حسابداری مدیریت-جلسه پنجم-آقای مسکنی

حسابداری مدیریت-جلسه ششم-آقای مسکنی

حسابداری دولتی-جلسه اول-خانم فاطمه جلالی

حسابداری دولتی-جلسه دوم-خانم فاطمه جلالی

حسابداری دولتی-جلسه سوم-خانم فاطمه جلالی

حسابداری دولتی-جلسه چهارم-خانم فاطمه جلالی

حسابداری دولتی-جلسه پنجم-خانم فاطمه جلالی

زبان 2-جلسه پنجم-آقای صائمی پور

زبان 2-جلسه ششم-آقای صائمی پور

زبان 2-جلسه هفتم-آقای صائمی پور

زبان 2-جلسه هشتم-آقای صائمی پور

زبان 2-جلسه نهم-آقای صائمی پور

پژوهش عملیاتی 1-جزوه درس-خانم مریم جلالی

جلسات پژوهش عملیاتی 2 در گروه عمومی و پایه قرار داده شده است

زبان 2-جلسه دهم-آقای صائمی پور

زبان 2-جلسه یازدهم-آقای صائمی پور

زبان 2-جلسه دوازدهم-آقای صائمی پور

حسابداری پیشرفته 2-جلسه هفتم-آقای مسکنی

حسابداری پیشرفته 2-جلسه هشتم-آقای مسکنی

حسابداری پیشرفته 2-جلسه نهم-آقای مسکنی

حسابداری پیشرفته 2-جلسه دهم-آقای مسکنی

حسابداری پیشرفته 2-جلسه یازدهم-آقای مسکنی

حسابداری پیشرفته 2-جلسه دوازدهم-آقای مسکنی

تحلیل آماری-بخش چهارم(جامعه آماری)-آقای ولیان

تحلیل آماری-بخش پنجم(اسلایدهای فرضیه)-آقای ولیان

اصول حسابداری 1-جلسه اول-آقای صائمی پور

اصول حسابداری 1-جلسه دوم-آقای صائمی پور

اصول حسابداری 1-جلسه سوم-آقای صائمی پور

اصول حسابداری 1-جلسه چهارم-آقای صائمی پور

اصول حسابداری 1-جلسه پنجم-آقای صائمی پور

حسابداری دولتی-جلسه ششم-خانم فاطمه جلالی

حسابداری دولتی-جلسه هفتم-خانم فاطمه جلالی

حسابداری دولتی-جلسه هشتم-خانم فاطمه جلالی

حسابداری دولتی-جلسه نهم-خانم فاطمه جلالی

حسابداری دولتی-جلسه دهم-خانم فاطمه جلالی

حسابداری دولتی-جلسه یازدهم-خانم فاطمه جلالی

حسابداری دولتی-جلسه دوازدهم-خانم فاطمه جلالی

پول و ارز و بانکداری-جلسه اول-آقای رجبی

پول و ارز و بانکداری-جلسه دوم-آقای رجبی

پول و ارز و بانکداری-جلسه سوم-آقای رجبی

پول و ارز و بانکداری-جلسه چهارم-آقای رجبی
vs:2.0.0