گروه مشاوره و روانشناسی


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


گروه مربوط به درس فلسفه علم روانشناسی- خانم آرزو محمدی (https://chat.whatsapp.com/G70gJAexh02FRr7xaPbwdm)

گروه مربوط به درس متون روانشناسی 1-خانم ضاربی (https://chat.whatsapp.com/IqWNzQb8BdY5XIL81oA8FI)

گروه مربوط به درس روانشناسی خانواده-خانم ضاربی (https://chat.whatsapp.com/DTsqFN6xxoV9ivbHKiXpGl)[/spoiler]

گروه مربوط به درس تاریخ و مکاتب روانشناسی- خانم آرزو محمدی (https://chat.whatsapp.com/Fsj2QZSj7tT108Q8LcxUME)

گروه مربوط به درس انگیزش و هیجان- خانم طوبی نظری (https://chat.whatsapp.com/EY9OuS2aKzp03Is0FSJhJ1)

گروه مربوط به درس افراد با نیازهای خاص 2- خانم طوبی نظری (https://chat.whatsapp.com/IXUCDByfgyM0kfvOwznMEV)

گروه مربوط به درس روانشناسی تحولی 2-خانم طوبی نظری (https://chat.whatsapp.com/GQZHTK1UyS61hmmZOenaf6)

گروه مربوط به درس آزمون های روانشناختی 1-خانم طوبی نظری (https://chat.whatsapp.com/KPuXZzPA8LO2eOvnXlAuCw)

گروه مربوط به درس روانشناسی تجربی -خانم ناصره شاکری (https://t.me/joinchat/DJyhlxmLOf9Lc_J9oJ-_0A)

گروه مربوط به درس روانشناسی صنعتی سازمانی-خانم ناصره شاکری (https://t.me/joinchat/DJyhlxz60K6zDszHOwYdHg)

گروه مربوط به درس پویایی گروه-خانم ضاربی (https://chat.whatsapp.com/K3SsDRN47jOHonNrakOXJO)

گروه مربوط به درس نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی-آقای صائمی https://chat.whatsapp.com/BYLDBzh6FC4GU0YyhXyPkZ)

گروه مربوط به درس آسیب شناسی کودک و نوجوان-آقای موسوی (https://chat.whatsapp.com/GF4ai9YxGWEJMY472t1Koy)

گروه مربوط به درس روانشناسی احساس و ادراک -آقای موسوی (https://chat.whatsapp.com/IE9sjwNWk9G5GPqtWrA7vF)

گروه مریوط به درس آسیب شناسی روانی 1- آقای موسوی (https://chat.whatsapp.com/JHki4yse1Ve65joxFLRM15)

گروه مربوط به درس مباحث اساسی روانشناسی 2 -آقای موسوی (https://chat.whatsapp.com/C3XpMvSfX96LrXQ2W6FWY5)

گروه مربوط به درس روانشناسی اجتماعی-خانم ابراهیمی (https://chat.whatsapp.com/EvVKJoONqQ07tPjUV2ATGz)

گروه مربوط به درس روانشناسی اجتماعی کاربردی-خانم ابراهیمی (https://chat.whatsapp.com/KseU5IdN0x1ClEoRFIcGiD)

گروه مربوط به درس اصلاح و تغییر رفتار-آقای حسین پور (https://chat.whatsapp.com/C9WV9tE3YFK89raTXgCib7)

گروه مربوط به درس آمار استنباطی-آقای حسین پور (https://chat.whatsapp.com/CUDFpn4NKod2CzBxO110Ik)

گروه مربوط به درس مباحث اساسی در روانشناسی 1-آقای حسین پور (https://chat.whatsapp.com/DfgkxTCdBzO6qvHMqIpCH0)

گروه مربوط به درس روانشناسی تحولی 1- خانم سمیعی (https://chat.whatsapp.com/EIscirmA2yEFNnn1fril49)

گروه مربوط به درس مدیریت استرس-خانم سمیعی (https://chat.whatsapp.com/JuWdcDlWxHB25EPDd6yyWV)

گروه مربوط به درس پژوهش علمی -انفرادی (پایان نامه)-خانم شاه حسینی (https://chat.whatsapp.com/LmfJQyeydjHIGIrbsTgM7Y)

گروه مربوط به درس مشاوره شغلی و حرفه ای-آقای رجبی (https://chat.whatsapp.com/IOEagl4NEFLDecNRFDdwqy)
vs:2.0.0