دروس مجازی دانشگاه


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گروه عمومی و پایهگروه کامپیوتر و برقگروه مشاوره و روانشناسی


گروه مربوط به درس تاریخ و مکاتب روانشناسی- خانم آرزو محمدی (https://chat.whatsapp.com/Fsj2QZSj7tT108Q8LcxUME)

گروه مربوط به درس انگیزش و هیجان- خانم طوبی نظری (https://chat.whatsapp.com/EY9OuS2aKzp03Is0FSJhJ1)

گروه مربوط به درس افراد با نیازهای خاص 2- خانم طوبی نظری (https://chat.whatsapp.com/IXUCDByfgyM0kfvOwznMEV)

گروه مربوط به درس روانشناسی تحولی 2-خانم طوبی نظری (https://chat.whatsapp.com/GQZHTK1UyS61hmmZOenaf6)

گروه مربوط به درس آزمون های روانشناختی 1-خانم طوبی نظری (https://chat.whatsapp.com/KPuXZzPA8LO2eOvnXlAuCw)


گروه عمران و معماری


گروه حسابداری


^
 
vs:2.0.0