گروه عمومی و پایه


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------آمار و احتمالات خانم مصنوره قدیری-جلسه سوم و چهارم

ریاضی 1 خانم قدیری

تفسیر-جلسات اول تا چهارم-آقای رضوانی

اخلاق- جلسات اول تا چهارم-آقای رضوانی

دانش خانواده-جلسات اول تا چهارم-آقای رضوانی

ادبیات فارسی-خانم غفوری

اندیشه اسلامی1-جلسه اول-آقای میر علی اکبری

ریاضی1- جلسه دوم-خانم ملیحه قدیری

ریاضی1- جلسه سوم-خانم ملیحه قدیری

آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس-جلسه اول-آقای نظریان

آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس-جلسه دوم-آقای نظریان

آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس-جلسه سوم-آقای نظریان

آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس-جلسه چهارم-آقای نظریان

آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس-جلسه پنجم-آقای نظریان

آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس -جلسه ششم-آقای نظریان

آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس-جلسه هفتم-آقای نظریان

تاریخ تحلیلی صدر اسلام-جلسه اول و دوم-آقای حسینی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام-جلسه سوم و چهارم-آقای حسینی

انقلاب اسلامی ایران-جلسه اول تا چهارم-آقای حسینی

محاسبات عددی-جلسه اول-آقای قربانی

محاسبات عددی-جلسه دوم-آقای قربانی

محاسبات عددی-جلسه سوم-آقای قربانی

محاسبات عددی-جلسه چهارم-آقای قربانی

آمار و احتمالات-جلسه سوم تا ششم-خانم قدیری

آمار و احتمالات-جلسه هفتم تا دهم-خانم قدیری

ریاضی 1-جلسه چهارم -خانم ملیحه قدیری

ریاضی 1- جلسه پنجم-خانم ملیحه قدیری

ریاضی 1-جلسه ششم-خانم ملیحه قدیری

ریاضی 2-جلسه اول -آقای قربانی

اندیشه اسلامی 1-جلسه دوم-آقای میر علی اکبری

اندیشه اسلامی 1-جلسه سوم-آقای میر علی اکبری

اندیشه اسلامی 1-جلسه چهارم-آقای میر علی اکبری

ریاضی یکشنبه ها- جلسه دوم-آقای قربانی

ریاضی یکشنبه ها-جلسه سوم-آقای قربانی

ریاضی یکشنبه ها-جلسه چهارم-آقای قربانی

ریاضی یکشنبه ها-جلسه پنجم-آقای قربانی

اندیشه اسلامی 2-جلسه اول-آقای میر علی اکبری

اندیشه اسلامی 2-جلسه دوم-آقای میر علی اکبری

اندیشه اسلامی 2-جلسه سوم-آقای میر علی اکبری

اندیشه اسلامی 2-جلسه چهارم-آقای میر علی اکبری

اندیشه اسلامی 2-جلسه پنجم-آقای میر علی اکبری

محاسبات عددی-جلسه پنجم-آقای قربانی

محاسبات عددی-جلسه ششم-آقای قربانی

محاسبات عددی-جلسه هفتم-آقای قربانی

محاسبات عددی-جلسه هشتم-آقای قربانی

محاسبات عددی-جلسه نهم-آقای قربانی

محاسبات عددی-جلسه دهم-آقای قربانی

دانش خانواده-جلسه پنجم-آقای رضوانی

دانش خانواده-جلسه ششم-آقای رضوانی

دانش خانواده-جلسه هفتم-آقای رضوانی

دانش خانواده-جلسه هشتم-آقای رضوانی

تفسیر موضوعی قرآن-جلسه پنجم-آقای رضوانی

اخلاق اسلامی-جلسه پنجم-آقای رضوانی

آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس-جلسه هشتم-آقای نظریان

تفسیر موضوعی قرآن-جلسه ششم-آقای رضوانی

اخلاق اسلامی-جلسه ششم-آقای رضوانی

اخلاق اسلامی-جلسه هفتم-آقای رضوانی

تفسیر موضوعی قرآن-جلسه هفتم-آقای رضوانی

تفسیر موضوعی قرآن-جلسه هشتم-آقای رضوانی

توجه : جهت دروس اخلاق اسلامی ، تفسیر موضوعی قرآن ،دانش خانواده (آقای رضوانی) : رمز فایل 45450

اطلاعیه بارم بندی دروس اخلاق. دانش. تفسیر
دانشجویان گرامی توجه داشته باشند نحوه محاسبه نمره در پایان ترم به شرح زیر است:
1. از1تا4 نمره(با توجه به نمره آزمون) از 20 نمره متعلق به آزمون مجازی دانشگاهیان نهاد است که باید بابت حداقل 6جلسه درس مجازی، گواهی آن را اخذ و پرینت گرفته و قبل از امتحانات به نماینده کلاس یا خودم تحویل دهید. از ارسال عکس آن به ایمیل یا جیمیل بنده خودداری نمایید.
2. شانزده نمره باقی مانده در پایان ترم ان شاالله به صورت حضوری و به شکل تستی از مطالب تدریس شده و بارگذاری شده خواهد بود.
3.کسانیکه نمره مازاد تا حداکثر 3 نمره می خواهند باید از سایت مجازی دانشگاهیان و از دروس فعالیت کلاسی که بنده مشخص کرده ام را بگذرانند که برای هر جلسه نیم نمره و حداکثر 3 نمره مازاد خواهد داشت.
4. از تمامی گواهینامه های دروس مجازی جهت صحت گواهینامه اخذ شده توسط دانشجو اعتبارسنجی انجام خواهد شد و در صورت تخلف به عنوان فرد متخلف به مراجع قانونی دانشگاه معرفی خواهند شد.
5.کسانیکه در ابتدای ترم جاری و درکلاس حفظ یا کنفرانس ارایه کرده اند3 نمره مازاد خود را دریافت کرده اند و نیازی به آزمون جلسات مازاد ندارند.
با تشکر.دکتر رضوانی


انقلاب اسلامی ایران-جلسه پنجم و ششم-آقای حسینی

انقلاب اسلامی ایران-جلسه هفتم و هشتم-آقای حسینی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام-جلسه پنجم و ششم-آقای حسینی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام-جلسه هفتم-آقای حسینی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام-جلسه هشتم-آقای حسینی

آمار و احتمالات-جلسه یازدهم-خانم قدیری

آمار و احتمالات-جلسه دوازدهم-خانم قدیری

تفسیر موضوعی قرآن -جلسه نهم-آقای رضوانی

اخلاق اسلامی-جلسه نهم-آقای رضوانی

دانش خانواده-جلسه نهم-آقای رضوانی

دانش خانواده-جلسه دهم-آقای رضوانی

تفسیر موضوعی قرآن-جلسه دهم-آقای رضوانی

اخلاق اسلامی-جلسه دهم-آقای رضوانی

اندیشه اسلامی 1-جلسه پنجم-آقای میر علی اکبری

ریاضی 1-جلسه هفتم-خانم ملیحه قدیری

ریاضی 1-جلسه هشتم-خانم ملیحه قدیری

ریاضی 1-جلسه نهم-خانم ملیحه قدیری

فیزیک حرارت-جزوه درس-آقای حسن شاه

فیزیک مکانیک 1-جزوه درس-آقای حسن شاه

دانشجویانی که فیریک مکانیک و فیزیک عمومی دارند جزوه فیزیک مکانیک 1 را مطالعه نمایند

محاسبات عددی-جلسه یازدهم-آقای قربانی

محاسبات عددی-جلسه دوازدهم-آقای قربانی

ریاضی یکشنبه ها-جلسه ششم-آقای قربانی

ریاضی یکشنبه ها-جلسه هفتم-آقای قربانی

ریاضی یکشنبه ها-جلسه هشتم-آقای قربانی

ریاضی یکشنبه ها-جلسه نهم-آقای قربانی

ریاضی یکشنبه ها-جلسه دهم-آقای قربانی

ریاضی یکشنبه ها-جلسه یازدهم-آقای قربانی

ریاضی یکشنبه ها-جلسه دوازدهم-آقای قربانی

ریاضی یکشنبه ها-جلسه سیزدهم-آقای قربانی

ریاضی پنجشنبه ها-جلسه اول-آقای قربانی

ریاضی پنجشنبه ها-جلسه دوم-آقای قربانی

ریاضی پنجشنبه ها-جلسه سوم-آقای قربانی

ریاضی پنجشنبه ها-جلسه چهارم-آقای قربانی

ریاضی پنجشنبه ها-جلسه پنجم-آقای قربانی

اخلاق اسلامی-جلسه یازدهم-آقای رضوانی

اخلاق اسلامی-جلسه دوازدهم-آقای رضوانی

خلاق اسلامی-جلسه سیزدهم-آقای رضوانی

ریاضی 1-جلسه دهم-خانم ملیحه قدیری

ریاضی 1-جلسه یازدهم-خانم ملیحه قدیری

ریاضی 1-جلسه دوازدهم-خانم ملیحه قدیری

ریاضی 1-جلسه سیزدهم-خانم ملیحه قدیری

ریاضی 1-جلسه چهاردهم-خانم ملیحه قدیری

اندیشه اسلامی 2-جلسات ششم تا هشتم-آقای میر علی اکبری

تفسیر موضوعی قرآن-جلسه یازدهم-آقای رضوانی

تفسیر موضوعی قرآن-جلسه دوازدهم-آقای رضوانی

تفسیر موضوعی قرآن-جلسه سیزدهم-آقای رضوانی

دانش خانواده-جلسه یازدهم-آقای رضوانی

دانش خانواده-جلسه دوازدهم-آقای رضوانی

دانش خانواده-جلسه سیزدهم-آقای رضوانی

آمار و احتمالات مهندسی-جلسه اول-خانم ملیحه قدیری

آمار و احتمالات مهندسی-جلسه دوم-خانم ملیحه قدیری

آمار و احتمالات مهندسی-جلسه سوم-خانم ملیحه قدیری

آمار و احتمالات مهندسی-جلسه چهارم-خانم ملیحه قدیری

پژوهش عملیاتی 2-جلسات اول تا دهم(جزوه درس)-خانم مریم جلالی

ریاضی دوشنبه ها-جلسه دوم-آقای قربانی

ریاضی دوشنبه ها-جلسه سوم-آقای قربانی

ریاضی دوشنبه ها-جلسه چهارم-آقای قربانی

ریاضی دوشنبه ها-جلسه پنجم-آقای قربانی

پژوهش عملیاتی 2-جلسه اول-خانم مریم جلالی

پژوهش عملیاتی 2-جلسه دوم-خانم مریم جلالی

پژوهش عملیاتی 2-جلسه سوم-خانم مریم جلالی

پژوهش عملیاتی 2-جلسه چهارم-خانم مریم جلالی

پژوهش عملیاتی 2-جلسه پنجم-خانم مریم جلالی

پژوهش عملیاتی 2-جلسه ششم-خانم مریم جلالی

پژوهش عملیاتی 2-جلسه هفتم-خانم مریم جلالی

پژوهش عملیاتی 2-جلسه هشتم-خانم مریم جلالی

آمار و احتمالات مهندسی-جلسه پنجم-خانم ملیحه قدیری

آمار و احتمالات مهندسی-جلسه ششم-خانم ملیحه قدیری

آمار و احتمالات مهندسی-جلسه هفتم-خانم ملیحه قدیری

آمار و احتمالات مهندسی-جلسه هشتم-خانم ملیحه قدیری

آمار و احتمالات مهندسی-جلسه نهم-خانم ملیحه قدیری

آمار و احتمالات مهندسی-جلسه دهم-خانم ملیحه قدیری

آمار و احتمالات مهندسی-جلسه یازدهم-خانم ملیحه قدیری

آمار و احتمالات مهندسی-جلسه دوازدهم-خانم ملیحه قدیری

آمار و احتمالات مهندسی-جلسه سیزدهم-خانم ملیحه قدیری

آمار کاربردی 2-جلسه اول-خانم منصوره قدیری

آمار کاربردی 2-جلسه دوم-خانم منصوره قدیری

آمار کاربردی 2-جلسه سوم-خانم منصوره قدیری

آمار کاربردی 2-جلسه چهارم-خانم منصوره قدیری

آمار کاربردی 2-جلسه پنجم-خانم منصوره قدیری

آمار کاربردی 2-جلسه ششم-خانم منصوره قدیری

آمار کاربردی 2-جلسه هفتم-خانم منصوره قدیری

آمار کاربردی 2-جلسه هشتم-خانم منصوره قدیری

آمار کاربردی 2-جلسه نهم-خانم منصوره قدیری

آمار کاربردی 2-جلسه دهم-خانم منصوره قدیری

فارسی-جلسه اول-خانم غفوری

فارسی-جلسه دوم-خانم غفوری

فارسی-جلسه سوم-خانم غفوری

فارسی-جلسه چهارم-خانم غفوری

فارسی-جلسه پنجم-خانم غفوری

فارسی-جلسه ششم-خانم غفوری

فارسی-جلسه هفتم-خانم غفوری

فارسی-جلسه نهم-خانم غفوری

فارسی-جلسه دهم-خانم غفوری

فارسی-جلسه یازدهم و دوازدهم-خانم غفوری

فارسی- جلسه سیزدهم-خانم غفوری

ریاضی یکشنبه ها-جلسه چهاردهم-آقای قربانی

ریاضی یکشنبه ها-جلسه پانزدهم-آقای قربانی

ریاضی یکشنبه ها-جلسه شانزدهم-آقای قربانی

محاسبات عددی-جلسه سیزدهم-آقای قربانی

محاسبات عددی-جلسه چهاردهم-آقای قربانی

محاسبات عددی-جلسه پانزدهم-آقای قربانی

محاسبات عددی-جلسه شانزدهم-آقای قربانی

ریاضی پنجشنبه ها-جلسه ششم-آقای قربانی

ریاضی پنجشنبه ها-جلسه هفتم-آقای قربانی

ریاضی پنجشنبه ها-جلسه هشتم-آقای قربانی

ریاضی پنجشنبه ها-جلسه نهم-آقای قربانی

ریاضی پنجشنبه ها-جلسه دهم-آقای قربانی

ریاضی پنجشنبه ها-جلسه یازدهم-آقای قربانی

ریاضی پنجشنبه ها-جلسه دوازدهم-آقای قربانی

ریاضی پنجشنبه ها-جلسه سیزدهم-آقای قربانی

ریاضی پنجشنبه ها-جلسه چهاردهم-آقای قربانی

ریاضی پنجشنبه ها-جلسه پانزدهم-آقای قربانی

ریاضی پنجشنبه ها-جلسه شانزدهم-آقای قربانی

ریاضی دوشنبه ها-جلسه ششم تا دهم-آقای قربانی

ریاضی دوشنبه ها-جلسه یازدهم تا شانزدهم-آقای قربانی

آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس-جلسه نهم-آقای نظریان

آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس-جلسه دهم-آقای نظریان

آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس-جلسه یازدهم-آقای نظریان

آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس-جلسه دوازدهم-آقای نظریان

فارسی-جلسه هشتم-خانم غفوری

فارسی-جلسه چهاردهم-خانم غفوری

معادلات دیفرانسیل-جلسه اول-خانم ملیحه قدیری

معادلات دیفرانسیل-جلسه دوم-خانم ملیحه قدیری

معادلات دیفرانسیل-جلسه سوم-خانم ملیحه قدیری

معادلات دیفرانسیل-جلسه چهارم-خانم ملیحه قدیری

معادلات دیفرانسیل-جلسه پنجم-خانم ملیحه قدیری

قابل توجه دانشجویانی که با آقای رضوانی درس تفسیر موضوعی قران دارند تاییدیه گواهی شرکت در دوره های مجازی را به نماینده کلاس خانم قنبری با تلفن 09336189283 در واتساپ ارسال نمایند

قابل توجه دانشجویانی که با آقای رضوانی درس دانش خانواده و جمعیت دارند تاییدیه گواهی شرکت در دوره های مجازی را به نماینده کلاس خانم شایسته نیا با تلفن 09379462604 در واتساپ یا تلگرام ارسال نمایند
vs:2.0.0