گروه کامپیوتر و برق


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


زبان فنی آقای افتخاری رشته برق کاردانی و کارشناسی

ریاضی مهندسی- جلسه اول تا سوم-خانم مغانی

مهندسی اینترنت-جلسه اول-خانم توفیقیان

کارآفرینی و پروژه- جلسه اول-خانم معصومی

محیط های چند رسانه ای- (جزوه+جلسه اول) -خانم مغانی

محیط های چند رسانه ای-جلسه دوم و سوم-خانم مغانی

مهندسی اینترنت-جلسه دوم -بخش اول- خانم توفیقیان

مهندسی اینترنت-جلسه دوم-بخش دوم-خانم توفیقیان

مهندسی اینترنت-جلسه سوم-خانم توفیقیان

مباحث ویژه-جلسه دوم-خانم حور علی (جلسه اول حضوری برگزار شده است)

مباحث ویژه -جلسه سوم-خانم حور علی

مباحث ویژه -جلسه چهارم-خانم حور علی

تاسیسات الکتریکی-مکانیکی(جلسه اول تا ششم+جزوه) خانم مغانی

رله و حفاظت-جلسات اول تا سوم + جزوه درس-خانم مغانی

الکترومغناطیس-جلسه اول-آقای حسن شاه

تحلیل مدارهای الکتریکی-جلسه اول-خانم مغانی

ذخیره و بازیابی اطلاعات-جلسه اول+جزوه درس-آِقای شمس

ذخیره و بازیابی اطلاعات-جلسه دوم-آقای شمس

شیوه ارائه مطالب-جلسه اول+اسلایدهای درس-آقای شمس

شیوه ارائه مطالب-جلسه دوم-آقای شمس

طراحی پست فشار قوی-جلسه اول-آقای مقیمی

تحلیل مدارهای الکتریکی-جلسه دوم-خانم مغانی

تحلیل مدارهای الکتریکی-جلسه سوم-خانم مغانی

رله و حفاظت-جلسات چهارم تا ششم-خانم مغانی

طراحی پست فشار قوی-جلسه دوم-آقای مقیمی

الکترومغناطیس-جلسه دوم-آقای حسن شاه

محیط های چند رسانه ای-جلسه چهارم و پنجم-خانم مغانی

محیط های چندرسانه ای-جلسه ششم و هفتم-خانم مغانی

اصول سرپرستی- جلسه اول و دوم-آقای شمس

اصول سرپرستی-جلسه سوم-آقای شمس

طراحی پست فشار قوی-جلسه سوم-آقای مقیمی

ریاضی مهندسی-جلسات چهارم و پنجم و ششم-خانم مغانی

مهندسی اینترنت-جلسه چهارم +جزوه کامل درس-خانم توفیقیان

مهندسی اینترنت-جلسه پنجم بخش اول-خانم توفیقیان

مهندسی اینترنت-جلسه پنجم بخش دوم-خانم توفیقیان

شیوه ارائه مطالب -جلسه سوم-آقای شمس

اصول سرپرستی-جلسه چهارم-آقای شمس

هوش مصنوعی-خانم توفیقیان

کنترل خطی-جلسه اول-آقای افتخاری

اصول سرپرستی-جلسه پنجم-آقای شمس

ریاضی مهندسی-جلسه هفتم و هشتم-خانم مغانی

ریاضی مهندسی-جلسه نهم و دهم-خانم مغانی

تحلیل مدارهای الکتریکی-جلسه چهارم-خانم مغانی

الکترومغناطیس-جلسه سوم-آقای حسن شاه

الکترومغناطیس-جلسه چهارم-آقای حسن شاه

الکترومغناطیس-جلسه پنجم-آقای حسن شاه

عایق و فشار قوی+مباحث ویژه(رشته برق)-آقای سعدی

شیوه ارائه مطالب-جلسه چهارم-آقای شمس

قابل توجه دانشجویان محترم درس شیوه ارائه مطالب استا د شمس به استحضار می رسانم نظر به اینکه نیمی از نمره نهایی شما اختصاص به انتخاب یک موضوع مرتبط، ارائه و تحویل گزارش فنی میباشد. لذا کلیه دانشجویان حداکثر تا یک هفته دیگر موضوعات را انتخابی را از طریق پست الکترونکی eshams1235@yahoo.com به اینجانب ارسال نمایند.(در فایل صوتی توضیحات کامل در انتخاب موضوع داده شده است.) سپس بعد از انتخاب موضوع دانشجویان فرصت دارند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ارائه خود را به صورت صوتی (صدای خود فرد) حداکثر در مدت 20 دقیقه با حجم کم ارسال نمایند. در ارسال پیام ها به ایمیل حتما مشخصات ارسال کننده، مقطع تحصیلی(کاردانی، کارشناسی) و شماره دانشجویی بیان گردد.

طراحی پست فشار قوی-جلسه پنجم-آقای مقیمی

تاسیسات الکتریکی و مکانیکی-جلسه هفتم تا دوازدهم-خانم مغانی

طراحی پست فشار قوی-جلسه چهارم-آقای مقیمی

تحلیل مدارهای الکتریکی-جلسه پنجم-خانم مغانی

تحلیل مدار الکتریکی-جلسه ششم-خانم مغانی

مهندسی اینترنت و مبانی اینترنت-جلسه ششم-خانم توفیقیان

لینک دروس آقای رضویان در تلگرام : @seyedalirezarazavian


شبکه های کامپیوتری-جزوه درس-آقای کلائی

سیستم عامل شبکه-جزوه درس-آقای کلائی

محیط های چند رسانه ای-جلسات هشتم و نهم و دهم-خانم مغانی

رله و حفاظت-جلسات هفتم و هشتم-خانم مغانی

رله و حفاظت-جلسات نهم و دهم-خانم مغانی

اصول سرپرستی-جلسه ششم-آقای شمس

ریاضی مهندسی-جلسه یازدهم-خانم مغانی

شیوه ارائه مطالب-جلسه پنجم-آقای شمس

مباحث ویژه-جلسه پنجم و ششم-خانم حور علی

مباحث ویژه-جلسه هفتم و هشتم-خانم حور علی

طراحی پست فشار قوی-جلسه ششم-آقای مقیمی

طراحی پست فشار قوی-جلسه هفتم-آقای مقیمی

اصول سرپرستی-جلسه هفتم-آقای شمس

لینک واتساپ درس طراحی صفحات وب(و درس برنامه نویسی مبتنی بر وب) استاد حسینی : https://chat.whatsapp.com/HeIWNDMGItu9d2ooe0G6e5

مهندسی اینترنت و مبانی اینترنت-جلسه هفتم-خانم توفیقیان

مهندسی اینترنت و مبانی اینترنت-جلسه هشتم و نهم-خانم توفیقیان

مهندسی اینترت و مبانی اینترنت-جلسه دهم و یازدهم(بخش اول) -خانم توفیقیان

مهندسی اینترنت و مبانی اینترنت-جلسه دهم و یازدهم(بخش دوم)-خانم توفیقیان

مکانیک کاربردی-جزوه درس-خانم صدیقی

هیدرولیک و پنوماتیک-جزوه درس-خانم صدیقی

طراحی پست فشار قوی-جلسه هشتم-آقای مقیمی

الکترومغناطیس-جلسه ششم-آقای حسن شاه

الکترومغناطیس-جلسه هفتم-آقای حسن شاه

برنامه نویسی پیشرفته 2-جزوه -خانم معصومی

برنامه نویسی کامپیوتر+برنامه سازی رایانه ای-جلسه اول-خانم معصومی

برنامه نویسی کامپیوتر+برنامه سازی رایانه ای-جلسه دوم-خانم معصومی

برنامه نویسی کامپیوتر+برنامه سازی رایانه ای-جلسه سوم-خانم معصومی

برنامه نویسی کامپیوتر+برنامه سازی رایانه ای-جلسه چهارم-خانم معصومی

برنامه نویسی کامپیوتر+برنامه سازی رایانه ای-جلسه پنجم-خانم معصومی

برنامه نویسی کامپیوتر+برنامه سازی رایانه ای-جلسه ششم-خانم معصومی

برنامه نویسی کامپیوتر+برنامه سازی رایانه ای-جلسه هفتم-خانم معصومی

معماری کامپیوتر-جزوه درس-دو فصل اول مطالعه شود-خانم مغانی

برنامه نویسی کامپیوتر+برنامه سازی رایانه ای-جلسه هشتم-خانم معصومی

مباحث ویژه-جلسه نهم-خانم حور علی

مهندسی نرم افزار-کانال واتساپ-خانم ربیعی

قابل توجه دانشجویان محترم درس شیوه ارائه مطالب استا د شمس به استحضار می رسانم نظر به اینکه نیمی از نمره نهایی شما اختصاص به انتخاب یک موضوع مرتبط، ارائه و تحویل گزارش فنی میباشد. لذا کلیه دانشجویان حداکثر تا یک هفته دیگر موضوعات انتخابی را از طریق پست الکترونکی eshams1235@yahoo.com به اینجانب ارسال نمایند.(در فایل صوتی توضیحات کامل در انتخاب موضوع داده شده است.) سپس بعد از انتخاب موضوع دانشجویان فرصت دارند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ارائه خود را به صورت صوتی (صدای خود فرد) حداکثر در مدت 20 دقیقه با حجم کم ارسال نمایند. در ارسال پیام ها به ایمیل حتما مشخصات ارسال کننده، مقطع تحصیلی(کاردانی، کارشناسی) و شماره دانشجویی بیان گردد.

مباحث ویژه-جلسه دهم-خانم حور علی

پایگاه داده+ایجاد بانکهای اطلاعاتی-جلسه اول-آقای شمس

پایگاه داده+ایجاد بانکهای اطلاعاتی-جلسه دوم-آقای شمس

پایگاه داده+ایجاد بانکهای اطلاعاتی-جلسه سوم-آقای شمس

پایگاه داده+ایجاد بانکهای اطلاعاتی-جلسه چهارم-آقای شمس

قابل توجه دانشجویان محترم درس پایگاه داده ها و ایجاد پانک های اطلاعاتی به استحضار می رسانم در طول تدریس درس جهت یادگیری، پروژه ها و تمارینی گفته می شود، که لازم است دانشجویان بعد از پاسخگویی ، پاسخ های خود را به پست الکترونیکی eshams1235@yahoo.com ارسال نمایند.

سیستم های کنترل خطی-جلسه اول-آقای افتخاری

سیستم های کنترل خطی-جلسه دوم-آقای افتخاری

سیستم های کنترل خطی-جلسه سوم-آقای افتخاری

سیستم های کنترل خطی-جلسه چهارم-آقای افتخاری

سیستم های کنترل خطی-جلسه پنجم-آقای افتخاری

سیستم های کنترل خطی-جلسه ششم-آقای افتخاری

سخت افزار کامپیوتر 2-جلسه اول-آقای افتخاری

سخت افزار کامپیوتر 2-جلسه دوم-آقای افتخاری

سخت افزار کامپیوتر 2-جلسه سوم-آقای افتخاری

سخت افزار کامپیوتر 2-جلسه چهارم-آقای افتخاری

سخت افزار کامپیوتر 2-جلسه پنجم-آقای افتخاری

سخت افزار کامپیوتر 2-جلسه ششم-آقای افتخاری

سخت افزار کامپیوتر 2-جلسه هفتم-آقای افتخاری

سخت افزار کامپیوتر 2-جلسه هشتم-آقای افتخاری

سخت افزار کامپیوتر 2-جلسه نهم-آقای افتخاری

سخت افزار کامپیوتر 2-جلسه دهم-آقای افتخاری

زبان فنی و زبان تخصصی-جلسه اول-آقای افتخاری

زبان فنی و زبان تخصصی-جلسه دوم-آقای افتخاری

زبان فنی و زبان تخصصی-جلسه سوم-آقای افتخاری

زبان فنی و زبان تخصصی-جلسه چهارم-آقای افتخاری

زبان فنی و زبان تخصصی-جلسه پنجم-آقای افتخاری

زبان فنی و زبان تخصصی-جلسه ششم-آقای افتخاری

زبان فنی و زبان تخصصی-جلسه هفتم-آقای افتخاری

زبان فنی و زبان تخصصی-جلسه هشتم-آقای افتخاری

زبان فنی و زبان تخصصی-جلسه نهم-آقای افتخاری

زبان فنی و زبان تخصصی-جلسه دهم-آقای افتخاری

پایگاه داده+ایجاد بانکهای اطلاعاتی-جلسه پنجم بخش اول-آقای شمس

پایگاه داده+ایجاد بانکهای اطلاعاتی-جلسه پنجم بخش دوم-آقای شمس

قابل توجه دانشجویان پایگاه داده ها- با توجه آنکه جلسه پنج به دوقسمت(part1,part2) به صورت فشرده(rar) ارسال شده است لذا بعد از دانلود هر دوقسمت ، به کمک نرم افزار winrar ، فقط روی فایل part1 راست کلیک کرده و سپس به دلخواه روی یکی از گزینه های Extract files ، Extract Here و Extract to Filename کلیک کنید تا کل فایل از حالت فشرده خارج شود.

مدارهای منطقی و مبانی دیجیتال-جلسه اول-آقای افتخاری

مدارهای منطقی و مبانی دیجیتال-جلسه دوم-آقای افتخاری

مدارهای منطقی و مبانی دیجیتال-جلسه سوم-آقای افتخاری

مدارهای منطقی و مبانی دیجیتال-جلسه چهارم-آقای افتخاری

مدارهای منطقی و مبانی دیجیتال-جلسه پنجم-آقای افتخاری

مدارهای منطقی و مبانی دیجیتال-جلسه ششم-آقای افتخاری

مدارهای منطقی و مبانی دیجیتال-جلسه هفتم-آقای افتخاری

مدارهای منطقی و مبانی دیجیتال-جلسه هشتم-آقای افتخاری

مدارهای منطقی و مبانی دیجیتال-جلسه نهم-آقای افتخاری

مدارهای منطقی و مبانی دیجیتال-جلسه دهم-آقای افتخاری

قابل توجه دانشجویان درس طراحی الگوریتم ها سرفصل درسی مطابق با کتاب طراحی الگوریتم ها اقای مقسمی انتشارات علوم پایه می باشد.

ذخیره و بازیابی اطلاعات-جلسه سوم بخش اول-آِقای شمس

ذخیره و بازیابی اطلاعات-جلسه سوم بخش دوم-آِقای شمس

پایگاه داده+ایجاد بانکهای اطلاعاتی-جلسه ششم بخش اول-آقای شمس

پایگاه داده+ایجاد بانکهای اطلاعاتی-جلسه ششم بخش دوم-آقای شمس

مهندسی نرم افزار+مبانی مهندسی نرم افزار-جلسه اول-خانم ربیعی

مهندسی نرم افزار+مبانی مهندسی نرم افزار-جلسه دوم-خانم ربیعی

مهندسی نرم افزار+مبانی مهندسی نرم افزار-جلسه سوم-خانم ربیعی

مهندسی نرم افزار+مبانی مهندسی نرم افزار-جلسه چهارم-خانم ربیعی

مهندسی نرم افزار+مبانی مهندسی نرم افزار-جلسه پنجم-خانم ربیعی

مهندسی نرم افزار+مبانی مهندسی نرم افزار-جلسه ششم-خانم ربیعی

شبکه های محلی کامپیوتری-جزوه-خانم معصومی

گرافیک کامپیوتری-جزوه-آقای ملکی

ذخیره و بازیابی اطلاعات-جلسه چهارم بخش اول-آقای شمس

ذخیره و بازیابی اطلاعات-جلسه چهارم بخش دوم-آقای شمس

برنامه نویسی کامپیوتر+برنامه سازی رایانه ای-جلسه دهم-خانم معصومی

برنامه نویسی کامپیوتر+برنامه سازی رایانه ای-جلسه نهم-خانم معصومی

برنامه نویسی کامپیوتر+برنامه سازی رایانه ای-جلسه یازدهم -خانم معصومی

کارآفرینی-جلسه دوم-خانم معصومی

کارآفرینی-جلسه سوم-خانم معصومی

کارآفرینی-جلسه چهارم-خانم معصومی

کارآفرینی-جلسه پنجم-خانم معصومی
vs:2.0.0