معاونت آموزش و پژوهش

مهدی حسن شاه
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مهندس مهدی حسن شاه

سوابق تحصیلی
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
گرایش تحصیلی: فیزیک حالت جامد
دانشگاه محل فارغ التحصیلی: صنعتی شاهرود
رتبه دانشگاهی: مربی

سوابق اجرایی
عضو مسول کنترل کیفیت اداره استاندارد خراسان رضوی
معاون آموزشی و پژوهشی و تحصیلات تکمیلی موسسه غیر انتفاعی شاهرود
مدیر آموزش موسسه غیر انتفاعی شاهرود
مدیر گروه عمومی موسسه غیر انتفاعی شاهرود
مدیر دفتر ارتباط با صنعت موسسه غیر انتفاعی شاهرود
مدیر کنترل کیفیت کارخانجات صنعتی در خراسان رضوی

اهداف


^
 
vs:2.0.0