معاونت دانشجویی و فرهنگی

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

محمد اسمعیل شاه حسینی

سوابق تحصیلی
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
گرایش تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه محل فارغ التحصیلی: تربیت مدرس

سوابق اجرایی
رییس آموزش و پرورش شهر بسطام
رییس آموزش و پرورش شهر شاهرود
رییس تربیت معلم شهید بهشتی شاهرود
مدت چهار سال استاد زبان فارسی در دانشگاه مختومقلی و دانشکده دولت آزادی کشور ترکمنستان
مسئول آموزش رایزنی فرهنگی
تدریس زبان فارسی در بیش از 12 مدرسه در ترکمنستان
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد
چاپ مقاله مقایسه مدیریت از دیدگاه
دانشمندان غربی با حدیقه سنایی در کیهان فرهنگی
^
 
vs:2.0.0