پرسنل آموزشی


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

امیر نوروزی ــــ سمت: مدیر آموزش


مجید نصرتی ــــ سمت: کارشناس آموزش


محسن ملاحسنی ــــ سمت: مدیر مرکز کامپیوتر


علی مزینانی ــــ سمت: مسئول دبیرخانه آموزش


^
 
vs:2.0.0