دفتر نظارت و ارزیابی


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
وظایف دفتر نظارت و ارزیابی
• اجراي مصوبات شوراي نظارت و ارزيابي موسسه.
• ايجاد هماهنگي با واحدهاي تابعه در موسسه به منظور جمع آوري اطلاعات و آمار مورد نياز.
• تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط و ارائه گزارش به شوراي نظارت و ارزيابي موسسه.
• همكاري با گروههاي اعزامي نظارت و ارزيابي از طرف وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري.
• ايجاد هماهنگي و ارتباط ميان شوراي نظارت وارزيابي موسسه و دفتر نظارت وارزيابي وزارت علوم ، تحقيقات وفنآوري.
• انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بهبود شامل: تعیین اهداف براساس سیاستها و استراتژی های کلان موسسه،شناسایی فعالیتها، مستند سازی ، تهیه فرآیندها، روشها و دستور العمل های اجرایی امور و نظارت بر اجرای آنها حسب مورد، تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی عملکرد و بازخور فعالیت ها و همکاری با واحد آمار مدیریت طرح و برنامه موسسه

vs:2.0.0