کارگاه ها و آزمایشگاه ها


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کارگاه ها:
جوشکاری و برقکاری
سیم پیچی

آزمایشگاه ها:
سیستم های اندازه گیری
فیزیک
مدار منطقی-الکرونیک
vs:2.0.0