گروه کامپیوتر و برق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مدیر گروه : سمیرا مغانی


برنامه درسی رشته های دایر در گروه:

کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر - "چارت درسی" "سر فصل کلی"

کاردانی پیوسته الکتروتکنیک - برق صنعتی - " چارت درسی" "سر فصل کلی"

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر - "چارت درسی" "سر فصل کلی"

کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات - "چارت درسی" "سر فصل کلی"

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر - "چارت درسی" "سر فصل کلی"

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک - "چارت درسی" "سر فصل کلی"

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت - "چارت درسی" "سر فصل کلی"

کارشناسی ارشد نرم افزار - "چارت درسی" "سرفصل کلی"
 
vs:2.0.0