گروه حسابداری

گروه حسابداری
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مدیر گروه: مصطفی مسکنی

برنامه درسی رشته های دایر در گروه:

کارشناسی ارشد حسابداری - "چارت درسی" " سر فصل کلی"

کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی - "چارت درسی" "سر فصل کلی"

کارشناسی حسابداری - "چارت درسی" "سر فصل کلی"

کارشناسی حسابداری 96 به بعد - "چارت درسی"

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری - "چارت درسی" "سر فصل کلی"
 
vs:2.0.0