مدیران گروه


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مدیر گروه عمومی و پایه مهندس مهدی حسن شاه


مدیر گروه عمران و معماری دکتر طالب پور


مدیر گروه گرافیک دکتر طالب پور


مدیر گروه حسابداری دکتر مسکنیمدیر گروه برق و کامپیوتر مهندس مغانی


مدیر گروه مشاوره و روانشناسی مهندس مغانی


^
 
vs:2.0.0