گروه مشاوره و روانشناسی

گروه روانشناسی و مشاوره
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مدیر گروه: زهرا شاه حسینیکارشناسی راهنمایی و مشاوره
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
دانشجوی دکتری مشاوره

برنامه درسی رشته های دایر در گروه:

کارشناسی راهنمایی و مشاوره - "چارت درسی" "سر فصل کلی"

رشته روانشناسی ورودی مهر - "چارت درسی" "سر فصل کلی"

رشته روانشناسی ورودی بهمن - "چارت درسی" "سر فصل کلی"

شیوه نگارش پایان نامه دانشجویان کارشناسی مشاوره و روانشناسی دانلود


فرم نمره پروژه دانلود


قابل توجه دانشجویانی که نمره پروژه آنها توسط استاد راهنما اعلام شده است،
تنها در صورت ارائه پروژه به مدیر گروه تأییدنهایی را دریافت خواهند کرد.

 
vs:2.0.0