گروه عمران و معماری

گروه عمران و معماری
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مدیر گروه: محمد حسین طالب پور


برنامه درسی رشته های دایر در گروه:


کاردانی گرافیک - "چارت درسی" "سرفصل کلی"

کارشناسی ناپیوسته گرافیک - "چارت درسی" "سرفصل کلی"

کاردانی پیوسته ساختمان - کارهای عمومی ساختمان - "چارت درسی" "سر فصل کلی"

کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری - "چارت درسی" "سر فصل کلی"

کاردانی پیوسته نقشه برداری - "چارت درسی" "سر فصل کلی"

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران - اجرایی - "چارت درسی" "سر فصل کلی"

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران - عمران ، عمران - ساختمان ، عمران - آب و فاضلاب- "چارت درسی"

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری - "چارت درسی" "سر فصل کلی"

کارشناسی پیوسته عمران - "چارت درسی" "سر فصل کلی"

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - زلزله- "چارت درسی" " سرفصل کلی"

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه- "چارت درسی" " سرفصل کلی"
 
vs:2.0.0