معرفی پرسنل معاونت اداری و مالی


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

محمد ابراهیم شاه حسینی ــــ سمت: مدیر مالی


هومن اخیانی ــــ سمت: حسابدار


سعید صفاری ــــ سمت: کارشناس مالی


^
 
vs:2.0.0