اتوماسیون تغذیه



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


دانشجویان میتوانند جهت فعال كردن و شارژ کارت سلف خود به امور مالی مراجه کنند


توجه : برای رزرو غذا برای فردا تا قبل از ساعت 12:30 ظهر امروز وقت دارید در ضمن شما میتوانید از امروز تا سه هفته بعد برای خود غذا رزرو کنید


برنامه غذایی سلف :


vs:2.0.0