وام دانشجویی


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------برای دریافت وام شهریه :


دانشجویان باید به محض اعلام واحد مالی که از طریق درج اطلاعیه در تابلوی اعلانات مالی انجام میشود اقدام نمایند
تا بتوانند برای دریافت وام شهریه ثبت نام کنند.
میزان سهمیه دانشجویان برای دریافت وام توسط صندوق رفاه دانشجویی مرکز تعیین میشود

vs:2.0.0